Cud Eucharystyczny – czym dla nas jest?

Nauka Kościoła katolickiego mówi o tym, że podczas każdej Eucharystii chleb i wino zamieniają się w prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa (tak zwana transsubstancjacja lub inaczej przeistoczenie). Fakt ten został potwierdzony dogmatem ustanowionym podczas soboru laterańskiego IV w 1215 roku, jednak zdarzają się, w historii Kościoła przypadki powątpiewania w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa na ołtarzu lub profanacji Najświętszego Sakramentu. Niekiedy w takich sytuacjach ma miejsce nadprzyrodzone zjawisko znane jako Cud Eucharystyczny, które jest niejako wiadomością od Boga bezpośrednio i realnie pokazującego, że jest faktycznie obecny w przemienieniu chleba i wina w Ciało i Krew. Czasami również Cud Eucharystyczny jest znakiem nadzwyczajnej opieki Pana Boga nad Jego ludem. Niektóre osoby będące szczególnie blisko Pana Boga doznawały także innego rodzaju Cudów Eucharystycznych, takich jak na przykład: otrzymywanie Komunii Świętej w sposób nadprzyrodzony, żywienie się przez wiele lat tylko przyjmowaniem Eucharystii czy różnego rodzaju ekstazy podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Wydarzeń takich było w historii Kościoła ponad 130, a poniżej przedstawiamy wybrane z nich.

Lanciano (700)

Pierwsze zdarzenie, które zostało odnotowane jako Cud Eucharystyczny miało miejsce już w roku 700 we włoskim miasteczku Lanciano podczas odprawiania Mszy przez zakonnika, który wątpił w obecność Boga podczas przeistoczenia. Ciało Pańskie zmieniło się we fragment mięśnia sercowego, natomiast Krew znajdująca się w kielichu w kilka nieregularnych bryłek. Z biegiem lat te pierwsze relikwie Ciała i Krwi Pańskiej zostały wystawione na widok publiczny, a w Lanciano ustanowiono sanktuarium, do którego rokrocznie przybywają rzesze pielgrzymów. W XX wieku przebadano również relikwie pod względem medycznym, a wynik badań wskazał, że zarówno zarówno fragmenty Ciała, jak i cząstki Krwi mają grupę AB i odpowiadają tej odnalezionej na Całunie Turyńskim. Przebadana Krew ma właściwości świeżej krwi ludzkiej żyjącego człowieka.

Cud Eucharystyczny - Najświętszy Sakrament podczas Mszy Świętej
© pixabay

Bolsena (1263)

Drugi Cud Eucharystyczny nastąpił w 1263 roku w Bolsenie, kiedy Hostia zaczęła krwawić podczas odprawiania Mszy przez pielgrzymującego do Rzymu księdza Piotra z Pragi. Papież Urban IV, który przebywał akurat w pobliskim Orvieto stwierdził, że miał miejsce Cud Eucharystyczny i ze względu na to już w 1264 roku ustanowił uroczystość Świętego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli tak zwane Boże Ciało. W Polsce podczas obchodów tej uroczystości procesyjnie wychodzimy z Najświętszym Sakramentem na ulice naszych miast i wsi, modląc się i słuchając Słowa Bożego.
Relikwie Ciała i Krwi Pańskiej z Bolseny są aktualnie przechowywane w katedrze w Orvieto.

Siena (1330)

Kolejne zdarzenie uznane w historii Kościoła jako Cud Eucharystyczny miało miejsce w 1330 roku w Sienie, kiedy to kapłan udający się z Najświętszym Sakramentem do chorego w pośpiechu schował hostię między kartkami brewiarza, a po jego otwarciu stwierdził, że na kartce wokół hostii utworzyła się plama krwi. Pełen skruchy za niegodne przechowywanie Ciała Pańskiego wybrał się do ojca Szymona Fidati z zakonu św. Augustyna, któremu przekazał brewiarz. Z biegiem lat jedna z zakrwawionych kartek brewiarza zaginęła, natomiast druga jest do dzisiaj czczona jako cenna relikwia w bazylice św. Rity w Cascii, gdzie na widok publiczny wystawione jest również ciało patronki spraw beznadziejnych.

Macerata (1356)

Niedługo po tym, bo już w 1356 roku, w kościele św. Katarzyny we włoskiej Maceracie odprawiał Mszę kapłan wątpiący w obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Podczas wypowiadania formuły przeistoczenia z hostii wypłynęła krew, która ściekła do kielicha i na puryfikaterz. Do dnia dzisiejszego puryfikaterz ten przechowywany jest jako relikwia w katedrze św. Juliana Szpitalnika w Maceracie.

Cyborium z Najświętszym Sakramentem w formie komunikantów
© pixabay

Siena (1730)

Blisko czterysta lat później w Sienie miał miejsce kolejny Cud Eucharystyczny, który jednak miał związek z profanacją Najświętszego Sakramentu podczas włamania do bazyliki św. Franciszka. Kilka dni po zdarzeniu odnaleziono skradzione i zabrudzone komunikanty w puszce na ofiary w kościele pw. Matki Bożej w Provenzano.
Po ich oczyszczeniu i przeniesieniu do bazyliki św. Franciszka stwierdzono, że mimo upływu czasu hostie zachowały swoją świeżość, co uznano za Cud, który został potwierdzony po 50 latach oraz w kolejnych badaniach i eksperymentach.

Buenos Aires (1996)

Również w czasach współczesnych możemy stwierdzić podobne zdarzenia – na przykład Cud Eucharystyczny w Buenos Aires w 1996 roku gdzie znaleziona na posadzce kościoła Hostia umieszczona w vasculum (specjalne naczynie służące zwykle do obmywania palców po udzielaniu Komunii Świętej, pozostawia się też tam komunikanty do rozpuszczenia np. po upuszczeniu na ziemię) po kilku dniach zamieniła się w Ciało i Krew. Niezależne badania wykazały, że jest to fragment mięśnia sercowego, które żyło (!) w trakcie pobierania wycinka, a naukowcy stwierdzili, że wyjaśnienie tego zjawiska przekracza kompetencje nauki.

Sokółka (2008) i Legnica (2013)

Także w Polsce byliśmy już w XXI wieku świadkami sytuacji, które mogą być uznane za Cud Eucharystyczny. Nie są to zjawiska uznane jeszcze oficjalnie przez Kościół ze względu na brak jednoznacznego potwierdzenia, natomiast noszą znamiona cudów. Pierwsze z nich miało miejsce w 2008 roku w Sokółce, natomiast drugie 2013 w Legnicy. W obu przypadkach Hostie, które upuszczono na posadzkę kościoła zostały umieszczone w naczyniach z wodą i zaczęły pokrywać się czerwonymi plamami niezabarwiającymi wody. Wyniki badań histopatologicznych wskazały, że najprawdopodobniej jest to fragment mięśnia sercowego, a owocami tych wydarzeń eucharystycznych są nawrócenia i przemiany duchowe wielu wiernych.
Również w dawnej historii Polski i ludowych podaniach istnieją ślady wskazujące na Cuda Eucharystyczne, a w wielu miejscach z tym związanych powstały kościoły propagujące kult Ciała i Krwi Pańskiej.

Cud Eucharystyczny
Ciało Chrystusa w Cyborium oraz Krew Chrystusa w Kielichu, z tyłu palka do zakrywania kielicha
© pixabay

Każdy Cud Eucharystyczny jest niewątpliwie zdarzeniem nadprzyrodzonym i przypomnieniem danym nam od Boga, świadczącym o Jego rzeczywistej obecności wśród nas i prowadzącym do zbawienia. Z pewnością każdy Cud Eucharystyczny wymaga wnikliwych badań (oczywiście, z pełnym poszanowaniem Ciała i Krwi Pańskiej), które pozwolą wykluczyć na przykład zakażenie Hostii bakteriami, a Kościół podchodzi z potwierdzeniem informacji o prawdziwości cudów z ostrożnością.

Jednakże nie zapominajmy, że z punktu widzenia katolika Cud Eucharystyczny ma miejsce podczas każdej Mszy Świętej, ponieważ chleb i wino stają się prawdziwym Ciałem i Krwią Pańską, chociaż w widzialnej postaci pozostają chlebem i winem, tak abyśmy mogli bez problemu je przyjmować i adorować.

Jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego:
#1357 Wypełniamy to polecenie, celebrując pamiątkę Jego ofiary. Ofiarujemy w niej Ojcu to, co On sam nam dał: dary Jego stworzenia, chleb i wino, które mocą Ducha Świętego i słów Chrystusa stają się Jego Ciałem i Krwią. W ten sposób Chrystus uobecnia się rzeczywiście, chociaż w sposób tajemniczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry